Filipino Hymn O-Z


O gabing banal, bitui’y nagliliwanag
Sinilang ang sa ati’y Nagligtas
Buong daigdig tigib ng kasalanan
Siya’y dumating, kalulwa’y nagalak
Nagdiriwang mundo’y muling umasa
Bagong araw
Ngayo’y narito na
Siya’y sambahin
Dinggin ang awit ng langit
Gabing banal
Panginoo’y sumaatin


Pagmamahal at pagkaka-isa,
Dulot Niya ang kapayapaan
Tanikala
At ang pagkaalipin
Sa Ngalan Niya
Tunay kang lalaya
Umaawit puno ng pagpupuri
Lahat sa ‘tin
Ngalan niya’y itaas
Panginoon
Purihin Ka, O Kristo
Sa’Yo ang lahat
Dakila Ka’t itatanyag
O dakila Ka’t,
Aming itatanyag


O Sambahin Natin


O Samb’hin Natin Dakilang Hari
Ating awitin Kanyang l’walhati;
Kanlunga’t Tanggulan Laong-Panahon;
Tirahan ay ringal Papuri ang sint’ron


Ipamalita Biyaya’t husay;
S’yang ng liwanag Ay nadaram’tan;
Karwahe ng galit Mo’y mayrong anyo
Sapanganorin at Hagupit ng bagyo.


Sandaigdigang Nakamamangha,
Kapangyarihan Mo’ng s’yang lumikha;
Sa takda’y bu’ng tibay Mong inilapat;
At binalot Mong Malawak na dagat


Ang pagkalinga’y Dima’hahambing;
Nasa liwanag Nasa hangin din.
Sa bundok at parang Pumapai’lanlang;
Nagiging hamog, at Iniuulan.


Taongmahina Kami ay lupang
Asa sa awa Mo OD’yos lamang;
Pagpapala Mo’y Hanggang Katapusan,
Aming Tanggulan Ka’t Aming kaligtasan.Amen.

 


O! Bukal ng Pagpapala


1.O!, Bukal ng pagpapala,
Awit ko ay itugma,
Daloy ng maraming awa,
Awit kang masasana,
Turuan akong umawit,
Ng awit d’yan sa langit,
Sa bundok ako’y itindig,
bundok ng ‘Yong pagibig.


2.Tulong Mo’y dito nakamtan,
Pala Mo’y ibinigay,
Aasa hankoay Ikaw,
Hanggang kabilang buhay.
Si Jesus ang S’yang humanap,
Sa aking natiwalag;
At nangupang ma i lig tas,
Dugo N’ya’y ibinayad.


3.Ang habag Mo’y arawaraw,
Buhay ko’y aking utang,
Ka busa hankoay Ikaw,
Ako sa ‘Yo’y ipisan.
Akoay na ginglaga lag,
At nawanglit sa landas;
ko ngayon ay tanggap,
Lagyan ng Iyong tatak. Amen.