Malagasy Hymn

Alina Masina


Alina masina, Tonga ny Mpanavotra;
Indro teraka ao Bethlehema
Ny Mpanjakan’i Jerosalema,
Izay mpamonjy anao
Izay mpamonjy anao


Alina masina, Ny anjely midina
Ka miara-mihoby hoe :
Indro ny fiadanam-be,
Jeso teraka izao
Jeso teraka izao


Alina masina, Nisehon’ny Zanaka;
Ny mazava niposaka,
Ka ny tahotra afaka;
Mifalia izao
Mifalia izao

 


Anao ny dera


Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena, ry Mpanjakanay
Ny fasana nivoha, noho ny herinao,
Ny Anaranao Tsitoha,tsy voatana tao.


Refrain
Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena, ry Mpanjakanay


Hinao nandresy, lao re ny fasana ;
Ny fanjakan’ny ota, koa lasana ,
Ny herin’ny Satana, vato nikodia,
Ny Anaranao nandresy, haharitra doria.

 


Andriamanitra he mahagaga


1.Andriamanitra he mahagaga
Ny zavatra nataon’ny tànanao
Ny kintana ny kotrokoran’andro
Ampisehoanao ny herinao


Ref
Midera Anao Andriamanitra ô}
Fa lehibe tokoa Ianao }bis


2.Raha mitsangatsangana an’ala
Ka mahare ny hiram-borona
Sy rivotra mitsoka moramora
Ary mahita tendrombohitra


3.Raha tsaroako fa Jeso Tompo
Natolotry ny Ray an-danitra
Ho avotra noho ny fahotako
‘Zay vita tao Golgota avokoa


4.Ho tonga indray Jesosy Tompo soa
Hitondra ahy ho any an-danitra
Hiondrika aho sy hitsaoka Azy
Andriamanitra ô fa lehibe