Dutch Hymn Q-Z

Richt je ogen op Jezus


O, ziel ben je moe en onrustig
en zie je het levenslicht niet
Er is licht als je kijkt naar de Redder
en leven waar Hij in voor ziet


Ref
Richt je ogen op Jezus
Bewonder Zijn heerlijk gezicht
Al het aardse zal dan vervagen
In de glans van Zijn glorie en licht


Door dood naar het eeuwige leven
Ging Hij en wij volgen Hem daar
De zonde heeft in ons geen kracht meer
In Hem zijn wij overwinnaars


Nee, nooit zal Zijn Woord je beschamen
Geloof Hem en alles komt goed
Vertel dan de stervende wereld
Van Jezus’ vergeving en bloed

 Schoonste Heer Jezus, Heer aller sferen,
Zoon van God, Maria’s Zoon, U wil ‘k beminnen,
U wil ik eren, Gij mijner ziele vreugd en kroon.


Schoon is de maanglans, schoner het zonlicht
en de sterren altemaal. Jezus is schoner,
Jezus is reiner, die ons bedroefde hart verblijdt.


Hemelse schoonheid, schoonheid der aarde
vinden w’ in uwe schoonheid weer; mij is geen waarde
hoger op aarde, dan U alleen, mijn schoonste Heer!


AND


Schoonste Heer, Jezus, Heer aller Heren
Lam van God en mensenzoon
U wil ik prijzen, U wil ik eren
Nu ik hier nader voor Uw troon


Schoonste Heer, Jezus, Koning der koningen
Uw naam aanbid ik mijn leven lang
Niemand is mooier, niemand is heerlijker
Ik zing voor U dit lofgezang


Schoonste Heer Jezus, Machtige Vredevorst
Heml en aard’ buigt zich voor U neer
Niets hier op aarde heeft zoveel waarde
Als U, mijn Jezus, schoonste Heer
Als u, mijn Jezus, schoonste Heer

AND


1.Schoonste Heer Jezus,
Heer aller sferen,
Zoon van God, Maria’s Zoon,
U wil ‘k beminnen,
U wil ik eren,
Gij mijner ziele vreugd en kroon.


2.Schoon zijn de beemden,
schoon zijn de bossen
in de schone voorjaarstijd.
Jezus is schoner,
Jezus is reiner,
die ons bedroefde hart verblijdt.


3.Schoon is de maanglans,
schoner het zonlicht
en de sterren altemaal.
Jezus straalt schoner
Jezus straalt reiner,
dan ‘t eng’lenheir in ‘s hemels zaal.


4.Schoon zijn de bloemen,
schoner de mensen
in hun jonge levenstijd.
Zij moeten sterven,
eenmaal verderven,
maar Jezus leeft in eeuwigheid.


5.Hemelse schoonheid,
schoonheid der aarde
vinden w’ in uw schoonheid weer;
mij is geen waarde
hoger op aarde,
dan Gij alleen, mijn schoonste Heer!

 Welk een omkeer heeft God
in mijn leven gewrocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Er is vrede in mijn ziel,
waar ‘k zo lang reeds naar zocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.


Refrain
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.


In de hoop op Zijn komst
ligt mijn anker nu vast,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
En geen twijfel drukt langer
mijn ziel als een last,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.


‘k Ben verzekerd, aan ‘t eind
wacht m’ een kroon na de strijd,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
‘k Reis nu blij naar de Stad,
die door God is bereid,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

 Sta op, sta op voor Jezus,
soldaten van het kruis.
Verhef uws Konings vaandel
in ‘t hevigst krijgsgedruis.
‘t is Jezus, onze Koning,
die voor ons overwon.
Volg Hem dan vol vertrouwen
die eens de dood verwon.


Sta op, sta op voor Jezus,
nu ‘t krijgsgeschal u roept.
Wees moedig in de veldslag,
kom, treed nu aan met spoed.
Wees moedig in het strijden,
hoe sterk de vijand zij.
Wij zullen overwinnen,
de Heer is ons nabij.


Sta op, sta op voor Jezus,
vertrouw op Hem alleen.
U weet uzelf onmachtig,
dus in zijn gracht gestreên.
Doe aan de wapenrusting,
die God u heeft bereid.
Dan zult u nimmer falen,
Hij is ‘t die voor u strijdt.