Zulu Hymn

Busuku Obuhle


Busuku obuhle.
Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema,
Umsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu!
Akadunyisw’ uJesu!


Busuku obuhle,
Belusi nampaya
Bethandaza eBethlehema,
Nengelosi zihuba zithi:
“Gloria, Gloria, Gloria
In excelsis Deo.”


Busuku obuhle,
Umsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema,
Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge
Kuze kube nini.

 


Esiphambanweni


Eduze nesiphambano (Near the Cross)
Kunomthomb’ omuhle (There’s a precious fountain)
Amanzi okwelapha (A healing stream)
Evela ku Jesu (From Jesus)


Ref
Esiphambanweni (On the Cross)
Ngodumisa mina (Be my glory forever)
Lapho umoya wami (That is where my heart)
Wophumula khona (Shall find rest)


Eduze nes’phambano (Near the Cross)
Ngihlale newundlu (I will live with the Lamb)
Ngisize nsuku zonke (Help me day by day)
Ngilalel’ ithunzi (Cover me with Your shadow)

 


Inyanga Enkulu


Inyanga enkul’ ikhona la
Ogama lingu Jesu
Umlulamisi ophansi la
Khanimlalele uJesu


Chorus
Liphi eliny’igama la?
Esisindiswa ngalo na?
Alikh’ eliny’igama la,
Elika Jesu lodwa!