Zulu Hymn

Busuku Obuhle


Busuku obuhle.
Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema,
Umsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu!
Akadunyisw’ uJesu!


Busuku obuhle,
Belusi nampaya
Bethandaza eBethlehema,
Nengelosi zihuba zithi:
“Gloria, Gloria, Gloria
In excelsis Deo.”


Busuku obuhle,
Umsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema,
Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge
Kuze kube nini.

 


Esiphambanweni


Eduze nesiphambano (Near the Cross)
Kunomthomb’ omuhle (There’s a precious fountain)
Amanzi okwelapha (A healing stream)
Evela ku Jesu (From Jesus)


Ref
Esiphambanweni (On the Cross)
Ngodumisa mina (Be my glory forever)
Lapho umoya wami (That is where my heart)
Wophumula khona (Shall find rest)


Eduze nes’phambano (Near the Cross)
Ngihlale newundlu (I will live with the Lamb)
Ngisize nsuku zonke (Help me day by day)
Ngilalel’ ithunzi (Cover me with Your shadow)

 


Impi Yakho Nkosi


1. Impi yakho Nkosi
Mayihambe kahle
Ngaphambili kwayo
Wena uyahamba
Wena uyiNkosi
Usilonda Njalo
Thina asesabi.
Ngesikhathi sempi


Refrain:
Impi yakho Nkosi
Mayihamba kahle
Wena uyahamba
Ngaphambili kwayo.


2.Sesikuyo thina
Impi enamandla
Singabafowabo
BabaNgcwele bonke
Siyabambelana
Singumzimba munye
Sithandana sonke
Siyethemba njalo.


3.Iyakubaleka
Eyesitha impi
Thina siyahamba
Sinethemb’ elihle
AbaseGehenna
Bayathuthumela
Thina asihube
Ngezwi elikhulu.


4.Amakhosi onke
Angawiswa phansi
Lingewe iBandla
LikaJesu Kristu
Impi eyengayo
Khona isilinga
Siyethemba lona
Izwe lika Jesu


5.Ngakho nin’ abantu
Hlanganani nathi
Ngezwi lokuqoba
Hubelani kahle
Kadunyisw’ uKristu
Oy’ iNkosi yethu
Bonke bamdumise
Abenziwa nguye. Amen.