Vietnamese Hymn M-Y

Mau Đến Theo Giê-xu


1. Mau đến theo Giê-xu sao trễ nải hoài
Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài
Giê-xu đương diện cùng ta chính hôm nay
Dịu dàng gọi, “Con đến đây!”


Điệp Khúc:
Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay!
Nay ta nhóm hớn hở âu ca một bài
Khi Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài
Cùng Giê-xu sung sướng hoài.


2. Xưa Chúa ta truyền “Đừng ngăn trở nhi đồng.”
Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng
Tin Chúa nay là phần tinh tuyển lâu dài
Đừng còn hẹn nay hứa mai.


3. Nên nhớ luôn rằng Ngài đang ở với mình
Mạng lịnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành
Ta khá nghe lời Ngài văng vẳng đang còn
“Này, lại đây mau, các con!”

 


Mau Thưa Với Jesus


1. Anh có bất an tâm trí đang nặng nề chăng?
Mau thưa với Jêsus, thưa ngay Chúa Jêsus;
Anh có đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.


Điệp Khúc:
Mau thưa với Jêsus, thưa ngay Chúa Jêsus,
Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;
Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,
Thưa ngay với Jêsus, Chúa ta.


2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề chăng?
Mau thưa với Jêsus, thưa ngay Chúa Jêsus;
Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.


3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn chăng?
Mau thưa với Jêsus, thưa ngay Chúa Jêsus;
Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.


4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần chăng?
Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus;
Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?
Mau thưa với duy một Jêsus.

 


Mong chờ Giêsu


Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi.
Chuyện buồn chuyện vui, cho tôi mãi mong chờ.
Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu.


Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều.
Tìm gần tìm xa, nghe như vẫn tiêu điều.
Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều vì gặp Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều vì gặp Giêsu.


Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời.
Người người biệt ly, bao sông núi chia lìa.
Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu.


Người ở đâu mang mác bốn phương trời.
Dặm ngàn trời mây, muôn hoa lá mong người.
Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu.