Filipino Hymn K-N


Kabanal-banalan! Kataas-taasan!
Awit sa umaga’y amin Kang hahandugan;
Kabanal-banalan, Diyos ng Kahabagan!
Tatlong Persona, lisang Diyos lang!


Kabanal-banalan! Bayan Mong hinirang
Kan’lang karanggala’y alay sa ‘Yong luklukan;
Serafin at kerubin nagpatirapaan
Sa lyo Noon, Ngayon at Walang hanggan


Kabanal-banalan! Kahit kadiliman,
Sa l’walhati Mo ay nagsisibing tabing man;
Wala Kang katulad sa kapangyarihan,
Sa pag-ibig at kadalisayan.


Kabanal-banalan! Kataas-taasan!
Pupurihin Ka ng lah’t Mong mga nilalang;
Kabanal-banalan!, Diyos ng Kahabagan!
Tatlong Persona, lisang Diyos lang!Kahanga-hangang Tagapagligtas ko, Ang Panginoon kong Jesus
Ako’y ikinubli sa i-sang bato, Na doo’y ligtas na lubos


Refrain
Kanyang ikinubli ang kalu’lwa ko Sa bato ng aking buhay;
Ako’y ininga tan ng Kanyang kamay;
Sa pagibig N’yang dali say, Sa pagibig Niyang tunay


Kahanga-hangang Tagapagligtas ko, Ang panginoon kong Jesus;
Pinalakas, pinatibay N’ya ako , Hindi ako makikilos.


Dimabilang na mga pagpapala Ang iginagawad t’wina,
Kaya’t inaawit ko sa aking tuwa, Pagl’walhati ko sa Kanya.


Kapag naramtan ng Kaniyang ningning, Ako’y mapapasalangit
At Siya ay ay aking makakapiling, Pagliligtas N’ya ang awit.

https://youtu.be/_OvpnYqxmyM


Kahapon, Ngayo’t Kailanman


1. Kay tamis ng Kanyang balita na nagliligtas.
Kahapon, ngayo’t kailanman, si Jesus ay tapat;
Pagibig Nita’t kahabagan ay di nagmamaliw,
Ang mga may dusa at hapis ay inaaliw!


Ref
Kahapon, Ngayo’t Kailanman,
Si JesuCristo’y tapat,
Kahit lahat man ay magbago,
Si ya’y walang wakas;
Ating purihin ang Kanyang pananlan;
Siya’y tunay di magbabago magkailanman.


2. Siyang kaibigan ng may sala’y hinahanap ka.
Nais Niyang dumulog kalamang sa paanan Niya;
Si Jesus ang Si yang nagsabing walang kahatulan.
Ang sa Kanya’y nagtitiwala magpakailanman.


3. Sa iupa ay maraming tao Siyang pinagaling,
At ang Kanyang kapangyarihan ay di nagmamaliw;
Sa isang salita ni Cristo tayo’y lumalakas,
Sa lahat nating karamdaman ay siya ang lunas.