Vietnamese Gospel Song

Bài Ca Khải Huyền


1.Tôn ngợi Thiên Chúa chết vì nhân thế . Thật thánh khiết là Chiên Con Dâng bài ca mới lên Vua ngự ngôi thánh tại thiên cung đầy yêu thương(x2)


Điệp khúc:
Ngợi khen danh Chúa thánh thay. Là Chúa Cứu thế rất năng quyền.
Hiện có, đang còn, và cho đến mãi sau. Hòa cùng muôn dân cất tiếng ca. Chúc tán Chúa Vua muôn vua! Có Chúa, có cả mọi điều.
Con xin kính thờ phượng Cha.


2.Chúa mặc vinh hiển, dương quang Ngài soi sáng.
Chớp nhoáng từ muôn hướng tỏ bày chính Ngài.
Hỡi Chúa nguyện tôn quí, hiển vinh, oai nghi với năng quyền Ngài
thuộc Đấng duy một mình Vua Trời.


3.Dấu kỳ ơn Chúa, phép lạ do Chúa đầy khắp đất Ngài thật vinh quang.
Giê-xu kìa danh Cha lớn thay giống như suối thiêng tuôn trào
vẫn luôn nhiệm mầu và tươi đẹp.

 


Chỉ Mình Jesus


1. Chỉ mình Giê-xu là nguồn cậy trông
Ánh sáng năng lực khúc ca tâm con
Ngài là trung tâm, Là nền vững chãi
Dẫu bao khô hạn bão giông không lay
Tình cao quý bấy, Thẳm sâu an bình
Sợ hãi chẳng còn, khốn nguy xa lìa
Ngài ban yên ninh, Ngài là tất cả
Vững an trên tình Chúa Giê-xu Christ


2. Một mình Giê-xu, hình người vui gánh
Vốn thân Con Trời xuống nơi nhân gian
Là quà yêu thương, và nguồn công lý
Dẫu cho bao người nhiếc khinh chẳng màng
Rồi Giê-xu chết, ở trên thập hình
Dòng huyết tuôn rơi, Chúa hy sinh mình
Để tội tôi đây, nhờ Ngài chuộc lấy
Sống bởi duy Ngài đã chết thay tôi


3. Rồi Ngài được chôn, vào hậm mộ tối
Ánh sáng nay chịu tối tăm vây quanh
Vượt mọi vinh quang, vào ngày rực rỡ
Chúa đã sống lại phá tan mọi xiềng
Và Ngài đang đứng, đắc thắng ma quyền
Sự chết thối lui, trước tôi muôn phần
Bởi vì tôi nay, thuộc Giê-xu đây
Christ mua tôi bằng huyết báu của Ngài.


Nương trên Giê-xu như tảng đá khối
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi
Thật bao nơi kia giống như sa bồi


4. Chẳng tội xưa mang, chẳng sợ sự chết
Ấy do năng quyền Christ trong tôi nay
Từ ngày sinh ra, tận ngày chung kết
Sống duy bởi vì ý Cha ban thôi
Chẳng phải quyền thế, chẳng do con người
Chẳng có phương chi, kéo tôi xa Ngài
Rồi ngày quang lâm, Ngài gọi tôi đến
Đứng trên năng quyền Chúa tôi vinh quang

 


Christ Trọn Lành


1. Jesus vua đời con trọn trái tim kính yêu dâng Ngài.
Tại dương thế không ai như Chúa
Ngài làm thỏa vui trái tim con. Khó nguy trong đời.
Hồn con ca khen Sẽ không bỏ cuộc Tự do trong Cha .


Chorus:
Chúa nhu cầu của tâm con Chúa có Ngài thỏa vui thay.
Tất cả muôn điều duy có trong Ngài. Chúa chính nhu cầu con.


2.Cha muôn nhu cầu con, nguồn cứu ân với bao vui mừng.
Nguồn cậy trông không sao tàn phai.
Có Cha nên yên vui. Bão giông giăng đầy hồn con ca khen,
Chúa ngự trong đời nguyện vinh danh Ngài mãi thôi.


Bridge:
Lòng này tin quyết bước cùng với Chúa Jesus Không quay trở lại. Không vương lối cũ.
Lòng này tin quyết bước cùng với Chúa Jesus Không quay trở lại. Chẳng vương cuộc đời.
Thập tự Cha phía trước. Và thế gian xa dần. Không quay trở lại. Không vương lối cũ.
Thập tự Cha phía trước. Và thế gian xa dần. Không quay trở lại. Chẳng vương cuộc đời.