Vietnamese Gospel Song

Bài Ca Khải Huyền


1.Tôn ngợi Thiên Chúa chết vì nhân thế . Thật thánh khiết là Chiên Con Dâng bài ca mới lên Vua ngự ngôi thánh tại thiên cung đầy yêu thương(x2)


Điệp khúc:
Ngợi khen danh Chúa thánh thay. Là Chúa Cứu thế rất năng quyền.
Hiện có, đang còn, và cho đến mãi sau. Hòa cùng muôn dân cất tiếng ca. Chúc tán Chúa Vua muôn vua! Có Chúa, có cả mọi điều.
Con xin kính thờ phượng Cha.


2.Chúa mặc vinh hiển, dương quang Ngài soi sáng.
Chớp nhoáng từ muôn hướng tỏ bày chính Ngài.
Hỡi Chúa nguyện tôn quí, hiển vinh, oai nghi với năng quyền Ngài
thuộc Đấng duy một mình Vua Trời.


3.Dấu kỳ ơn Chúa, phép lạ do Chúa đầy khắp đất Ngài thật vinh quang.
Giê-xu kìa danh Cha lớn thay giống như suối thiêng tuôn trào
vẫn luôn nhiệm mầu và tươi đẹp.

 


Con Đường Thương Khó


Trời chang nắng đường Dolorosa, Trong Giêrusalem hôm ấy,
Quân lính và gươm giáo Chen lộn trong đám đông,
Và người ta tranh nhau giành xem,
Giêxu mang thánh giá Đi lên đồi Gôgôtha.


Bàn chân bước vẹo xiêu Huyết tuôn dài.
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu , Mồ hôi thấm vào trong mão gai,
Ngài mang đớn đau. Người cười vui, bêu môi gièm chê,
Lúc Giêxu lết chân, Trong âm thầm khổ đau


Điệp Khúc:
Trời chang nắng đường Dolorosa, Tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn vang, Tiếng chân của Giêxu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm, Trong tình mến yêu,
Xót thương, kiếp người, Và hôm ấy đường Dolorosa, Ngài bước đi, lên Gôgôtha.


Cầu
Vết hằn Ngài vui cam, Chịu hình cho nhân gian,
Thập giá mang Ngài, In bóng trên Giêrusalem.

 


Diệu Thay Là Chúa Ta


Vinh hiển thay Vua quyền uy,
Đấng trên ngôi diệu vinh
Kìa muôn tạo vật mừng vui
muôn tạo vật mừng vui
Ngài chiếu soi muôn hào quang,
và tối tăm phải lùi xa
Và run sợ trước lời Chúa
run sợ trước lời Chúa.


Điệp khúc:
Diệu thay là Chúa ta,
hát vang lên
Vinh thay là Chúa ta,
kìa khắp muôn dân chăm xem
Diệu thay là Chúa ta.


Ngãi vẫn muôn thu còn nguyên
Thời thế trong tay Quyền Uy
Đầu tiên và đến tận chung
đầu tiên và đến tận chung
Ngài Đấng Ba Ngôi hiệp thông
Chúa Cha, Linh, và Con
Là Vua và Chiên Con Thánh
Là Vua và Chiên Con Thánh.


Cầu
Ngài là Danh khắp trên muôn danh
Ngài thật Xứng đáng dâng suy tôn
Lòng con hát lên Diệu thay là Chúa Ta!
Ngài là Danh khắp trên muôn danh
Ngài thật Xứng đáng dâng suy tôn
Lòng con hát lên Diệu thay là Chúa Ta!