Shona hymn

Apo Mambo Apinda


Mambo wedu watida idza
Kuchidyo chake chekudenga
Tomira sei mukutongwa Baba
Mambo apinda.


Korus
Apo Mambo apinda, kuzotitonga
Tinomira sei apo, Mambo apinda.


Zvakaipa zvichaonekwa
Kuti tapinda mukutongwa
Zvemumoyo tichazviona
Mambo apinda.


Jehovah to kumbiraa gutsa
Apo tapinda mukutongwa
Timire zvedu nekusambotyaa oh apoo
Mambo apinda.


Achafara pakutiona
kut tapinda mukutongwa
Nembiri yake tichamuona
Mambo apinda.

 


Dombo Rine Simba


Rukariro uro rwangu, Rusimbire kuna Kristu
Handidawiri nemunhu, Asi muzita raJesu.


Korusi
Ndinomira kunaJesu, Ndiye dombo nheyo yangu;
Zvimwe ndichanyura zvangu.


Kuri awigwa ngedima, Tsitsi dzake ndogarira,
Mumhepo huru yesimba, Ruwoko rwake ndobata.


Chirangano chake icho, Nechitsidzo cheropa’ro,
Zvinondipa rukuriro, Pakari pemadambudzo.


Apo anenge auya, Netsuri ichazoridzwa,
Ndinoda kuti ndimire, NaJesu parudyi rwake.

 


Garai neni usiku hwasvika


Garai neni usiku hwasvika.
Tenzi garai neni kune dima.
Vanditiza vamwe vabatsiri,
Mubatsiri wedu garai neni.


Upenyu hwachimbidza kuguma,
Kufara kwepasi kunopera
Zvasakara kwazvo zviro zvese,
Usingasakari garai neni.


Imwi muripo handityi mhandu,
Handine kuremerwa mushungu
Kufa, guva, kukunda kuripi?
Ndinokurira mugere neni.


Ndinomuda imwi nguva dzese,
Mutsa unokurira muyedzi
Mudonzvo wangu mutungamiri,
Mudima, pachena garai neni.


Misa muchinjiko ndotandadza,
Penya undinongedze kudenga
Kwayedza kwazvo yabva mimvuri,
Muupenyu mukufa garai neni.