Shona hymn

Dombo Rine Simba


Rukariro uro rwangu, Rusimbire kuna Kristu
Handidawiri nemunhu, Asi muzita raJesu.


Korusi
Ndinomira kunaJesu, Ndiye dombo nheyo yangu;
Zvimwe ndichanyura zvangu.


Kuri awigwa ngedima, Tsitsi dzake ndogarira,
Mumhepo huru yesimba, Ruwoko rwake ndobata.


Chirangano chake icho, Nechitsidzo cheropa’ro,
Zvinondipa rukuriro, Pakari pemadambudzo.


Apo anenge auya, Netsuri ichazoridzwa,
Ndinoda kuti ndimire, NaJesu parudyi rwake.

 


Hakuna hama kupinda Jesu


1.Hakuna hama kupinda Jesu,
Hakunaba, hakuchina.
Hakuna umwe kurapa vese,
Hakunaba, hakuchina.


Korus:
Jesu ndiye shamwari yedu,
Anonatsa kutungamira,
Hakuna umwe kupinda Jesu,
Hakunaba, hakuchina.


2. Hakuna mumwe mukuru zveba.
Hakunaba, hakuchina.
Hakuna umwe mununudziri,
Hakunaba, hakuchina.


3. Hakuna chipo chikuru zveba,
Hakunaba, hakuchina.
Hakuna umwe kurapa mwoyo,
Hakunaba, hakuchina.


4. Hakuna nguva tisingaonwi,
Hakunaba, hakuchina.
Hapana nzvimbo asingazivi,
Hakunaba, hakuchina.

 


Tsitsi dzinondishamisa


Tsitsi dzinondishamisa
Dzakandiponesa.
Ndakange ndisingaone
Zvino ndaoneswa.


Tsitsi dzinondishamisa
Dzakandishingisa.
Ngetsitsi dzake ndasukwa
Zvino ndaponeswa.


Mudambudzo repanyika
Ndine Mugondeki.
Ndichazofamba kuenda
Kum’soro kudenga.


Ishe wakanditsidzira
Rufaro kudenga.
Jehova ndiye M’chingeti
Muupenyu hwepasi.