Thai Hymn ก-ฃ

เชิญเชื่อพระเยซู


เชิญเชื่อพระเยซูผู้ช่วยทรงฤทธิ์
จากความบาปความผิดด้วยพระโลหิต
พระองค์สถิตอยู่กับเราเป็นนิจ
ทรงรับสั่งเตือนให้มา


ร้องรับ
ชื่นใจ ชื่นใจ แก่มนุษย์ทั้งหลาย
เพราะพระเจ้ายกโทษให้พ้นอบาย
ให้รอดจากบาปวิญญาณไม่ต้องตาย
เชิญท่านทั้งหลายเข้ามา


คนบาปต้องทนทุกข์ใจทรมาน
ให้ท่านกลับใจทิ้งบาปจะเบิกบาน
รับพระเยซูเป็นผู้อภิบาล
เชิญท่านทั้งหลายเข้ามา


เชื่อเถิดวันนี้พระเจ้าอยู่กับเรา
จงฟังพระโอวาทแล้วรีบรับเอา
ทรงเชิญทุกคนให้รีบมาเข้าเฝ้า
ขอเชิญให้ท่านเข้ามา

 


เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล


เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล
องค์พระผู้ไถ่ชนอิสราเอล
ผู้แสนเปล่าเปลี่ยวคร่ำครวญอุรา
เชิญเร่งเข้ามาพบองค์บุตรา


ร้องรับ
ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล
ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


เชิญเถิดเจ้าข้าองค์แสงอรุณ
เชิญมาชูจิตใจในพระคุณ
พระองค์ขจัดเงามืดมลาย
ความมรณาอย่ากล้ำกราย


อัญเชิญพระองค์ผู้ทรงปัญญา
ประทับในหมู่ชนชาวประชา
ดำเนินทางธรรมโปรดนำครรไล
ตลอดชีวีทำตามพระทัย


ผู้เป็นความหวังของชาวโลกา
ชนทุกพันธุ์เผ่าร่วมใจกายา
ปรองดองเผื่อแผ่และสามัคคี
ดั่งในวิมานสำราญฤดี

 


เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร


1.เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร
องค์ทรงฤทธิ์กว่าผู้ใด
คือพระบิดา
ทรงสอนให้ศิษย์ถวาย
สรรเสริญพระเจ้ามิวาย
พระผู้พิชิตมารร้าย พระเจ้าเบื้องฟ้า


2.องค์พระธรรมประทับโลกา
เหล่าศิษย์ขอน้อมวันทา
คือองค์พระคริสต์เหล่าศิษย์เฝ้าอธิษฐาน
ขอพระองค์ทรงโปรดปราน
สวมทับด้วยพระวิญญาณ เชิญมาสถิต


3.เชิญพระวิญญาณเสด็จมา
ทรงเจิมวิญญาณเหล่าข้า
ในกาลบัดนี้พระผู้ทรงครองจิตใจ
สถิตกับศิษย์ทั้งหลาย
ทรงสวมทับข้าเป็นนิจ พระเจ้าฤทธี.