Dutch Hymn A-I


Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!


k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!


Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt.
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf waar uw eer?
Meer dan overwinnaar blijf ik in den Heer!


Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

 1. dankt nu allen God met blijde feestgezangen!
Van Hem is ‘t heug’lijk lot, het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan.


2. Hij, d’eeuwig rijke God, wil ons reeds in dit leven
zijn vreed’ en heilgenot, als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood verlossen door zijn macht.


3. Lof, eer en prijs zij God door aller scheps’len tongen,
op zijne hemeltroon aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon, die met de Heil’ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft, en immer is geweest!

 Als de vijand komt gelijk een woeste stroom
En de legerplaats omringt,
O, dan vat mijn hand met kracht de kruisbanier,
Wijl de krijgsbazuin weerklinkt.


Refrein
Hef omhoog de banier van Jezus dierbaar kruis.
Strijd voor uwe Heer, en geef Hem eer,
Hef omhoog de kruisbanier!


Valt een ziektemacht onz’ aardse tempel aan?
Jezus stierf voor u en mij!
Door zijn striemen werd genezing ons gewrocht
Nu zijn wij van krankheên vrij.


Twijfel niet, maar kniel nu neder aan zijn voet,
Kom tot Hem met al uw schuld.
Jezus droeg uw zond’ en ziekte aan het kruis,
Met oneindig stil geduld.


Rust in Hem met al uw zorgen en uw nood,
Geef uw leven in zijn hand,
Slechts ‘t vertrouwen op het bloed van Golgotha,
Maakt u vrij van ied’re band.