Vietnamese Hymn M-Y

Mong chờ Giêsu


Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi.
Chuyện buồn chuyện vui, cho tôi mãi mong chờ.
Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu.


Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều.
Tìm gần tìm xa, nghe như vẫn tiêu điều.
Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều vì gặp Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Rồi ngày nao tôi sẽ yêu thương nhiều vì gặp Giêsu.


Cuộc trần ai đưa nát tan cho đời.
Người người biệt ly, bao sông núi chia lìa.
Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Rồi ngày nao từ bốn phương quay về gặp được Giêsu.


Người ở đâu mang mác bốn phương trời.
Dặm ngàn trời mây, muôn hoa lá mong người.
Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu.
Maranatha! _ Maranatha!
Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giêsu.

 


Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế


Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm,
Trời đất thảy thảy chứng minh: Tự hữu vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây tôi tung hô Đấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.


Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, nhờ lệnh cao minh Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên, thỏa vui nhẹ nhàng,
Kể phú quí thảy ảo không, chọn phần sở hữu duy Ngài,
Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng, đỡ che tôi hoài.


Ngài thệ tuyên nhân Danh Thánh, là lời tôi tin sắt đinh,
Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi, cất lên thiên đình;
Ở đó yết bái Thánh Nhan, tôn thờ uy đức thiên thượng,
Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng, suốt cõi miên trường.


Nghìn muôn tinh binh đắc thắng. Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng, chúc tôn đêm ngày,
Chúa Áp-ra-ham: Chúa tôi, Tôi cũng con Áp-ra-ham
Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối, dũng uy siêu phàm.

https://youtu.be/ZkleqBoQXWU

 


Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha


1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh,
Hiển vinh về Chúa nhân lành;
Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay,
Hầu đừng quên mão gai rày.


Điệp khúc:
Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê;
Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề;
Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.


2. Hãy chỉ tôi phần mộ xác Chúa chôn,
Chỗ bao người nước mắt tuôn,
Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh,
Hộ vệ Ngài ngủ an bình.


3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,
Thuốc thơm, dầu quý dâng Ngài.
Chúa chỉ tôi mộ Ngài đã bước ra,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.


4. Hỡi Chúa, tôi nguyền vì cớ Chúa nay,
Vác thập tự giá tôi rày;
Chén khổ tôi nguyền cùng uống Chúa ôi,
Ngài vì tôi uống xưa rồi.