Thai Hymn ผ-ฮ

ผู้เป็น


1.ข้าฯปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่
ข้าฯรู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ
เมื่อข้าฯมีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้


ร้องรับ Refrain
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดิน และตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่า ข้าฯรู้ได้อย่างไรข้าฯรู้ เพราะอยู่ในใจ


2.แลไปในโลกล้อมรอบข้าฯ พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่
แม้ข้าฯจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าฯไม่ยอมท้อถอย
ข้าฯรู้พระองค์ทรงนำหน้าตามทางชีวาน้อยใหญ่
พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย


3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ
สรรเสริญว่า ฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่
ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป
ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

 


พระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการ


1.พระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการ
ทรงอิทธิฤทธิ์และทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงปราบปรามอำนาจมาร
ซึ่งมีมาดั่งสายน้ำไหล
ศัตรูมนุษย์เสาะหา ตั้งแต่อดีตสืบมา
อุบายล่อลวงปวงชน หนีโดยลำพังไม่พ้น
แต่กลับถึงตายวายชีวา


2.แม้โลกเต็มด้วยอุบายหมู่มาร
เราก็ไม่สะท้านระย่อใจ.
แม้มันหาช่องทางเพื่อต่อสู้
เราพึ่งฤทธิ์เดชพระเจ้าใหญ่
ทรงสำแดงน้ำพระทัย เอาความจริงสู้อุบาย
ให้พ้นกองทุกข์มืดดำ เข้าสู่ในทางชอบธรรม
พระองค์ทรงนามพระเยซู


3.ดำรัสพระเจ้ามีฤทธิ์เหนือโลกา
อาศัยอำนาจแห่งโลกไม่ได้
พระเจ้าประทานพระวิญญาณมา
ทรงอยู่ฝ่ายเราตลอดไป
สิ่งอนิจจังโลกีย์ ย่อมสละทิ้งทันที
ร่างกายก็ถูกฆ่าได้ พระโอวาทถาวรไซร้
แผ่นดินสวรรค์นิรันดร.

 


พระเจ้ายิ่งใหญ่


1.พระองค์เจ้าข้า ข้าฯเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง
เพราะพระองค์เองเป็นผู้สร้างจักรวาล
เมื่อมองดูดาวเมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม
เห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์บนท้องฟ้า


ร้องรับ
จิตข้าฯสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่ (X2)


2.เมื่อข้าฯคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย
พระบุตรองค์เดียวเสด็จมาเป็นผู้ไถ่
ถูกทรมานตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้าฯ
ข้าฯขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา


3.พระคริสต์กลับมาด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา
เพื่อมารับข้าฯกลับไปอยู่ในเมืองฟ้า
ข้าฯจะกราบลงที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ
และสรรเสริญว่าพระเจ้าของข้าฯยิ่งใหญ่