Zulu Hymn

Jesu Ngiyakuthanda


1. Jesu,ngiyakuthanda,ngiyaz’ ungowami,
Sengishiy’ izono nokwenama kwezwe;
Muhleng’onomusa,O Msindisi wami,
Inxa ngakuthanda kukhulu manjena.


2. Ngikuthanda ngokuba usungithadile;
Wangihlwawulela ezonweni zami;
Ngothando wathwala umqhele wameva,
Inxa ngakuthanda,kukhulu manjena.


3. Ngokuthanda ngikhona,nokuba sengifa,
Ngobonge selokhu ngihamb’ emhlabeni;
Ngiyoth’ekufeni komzimba lo wami,
Inxa ngakuthanda,kakhulu manjena.


4. Khona ezigodlwenizeNkosi yezulu,
Ngomtusa ekhaya elimi phakade;
Ngohuba nomqhele ekhanda Kimina,
Inxa ngakuthanda,kukhulu manjena.

 


Liwa Laphakade


Liwa lamaphakade
Elacandwa ngenxa yam,
Mandizifihle kuwe,
Ndiphiliswe nge-Gazi
Elaphum’ ephangweni,
Lindihlamb’ esonweni.


Ndikhol’ wekukufeza
Okuyalwe ngumthetho,
Nangani ndingayeki
Kuzama nokulila
Andingecimi sono;
Ndosinda ngawe wedwa


Ndiza, ndingaphethe nto
Ndithe-nca ekruseni
Mdingoze, ndambathise,
Ndikhohliwe ndincede,
Ndingcolile mthombo wam,
Ndihlambe, ‘ze ndingafi


Ndisahleli nje apha,
Akucim’ amehlo am,
Ndicande lamathunzi,
Ndikubon’ eTroneni,
Liwa lamaphakade,
Mandizifihle kuwe.
Amen.

 


No theja ngukelieko phrüshüi