Zulu Hymn

Busuku Obuhle


Busuku obuhle.
Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema,
Umsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu!
Akadunyisw’ uJesu!


Busuku obuhle,
Belusi nampaya
Bethandaza eBethlehema,
Nengelosi zihuba zithi:
“Gloria, Gloria, Gloria
In excelsis Deo.”


Busuku obuhle,
Umsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema,
Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge
Kuze kube nini.

 


Jesu Ngiyakuthanda


1. Jesu,ngiyakuthanda,ngiyaz’ ungowami,
Sengishiy’ izono nokwenama kwezwe;
Muhleng’onomusa,O Msindisi wami,
Inxa ngakuthanda kukhulu manjena.


2. Ngikuthanda ngokuba usungithadile;
Wangihlwawulela ezonweni zami;
Ngothando wathwala umqhele wameva,
Inxa ngakuthanda,kukhulu manjena.


3. Ngokuthanda ngikhona,nokuba sengifa,
Ngobonge selokhu ngihamb’ emhlabeni;
Ngiyoth’ekufeni komzimba lo wami,
Inxa ngakuthanda,kakhulu manjena.


4. Khona ezigodlwenizeNkosi yezulu,
Ngomtusa ekhaya elimi phakade;
Ngohuba nomqhele ekhanda Kimina,
Inxa ngakuthanda,kukhulu manjena.

 


Liwa Laphakade


Liwa lamaphakade
Elacandwa ngenxa yam,
Mandizifihle kuwe,
Ndiphiliswe nge-Gazi
Elaphum’ ephangweni,
Lindihlamb’ esonweni.


Ndikhol’ wekukufeza
Okuyalwe ngumthetho,
Nangani ndingayeki
Kuzama nokulila
Andingecimi sono;
Ndosinda ngawe wedwa


Ndiza, ndingaphethe nto
Ndithe-nca ekruseni
Mdingoze, ndambathise,
Ndikhohliwe ndincede,
Ndingcolile mthombo wam,
Ndihlambe, ‘ze ndingafi


Ndisahleli nje apha,
Akucim’ amehlo am,
Ndicande lamathunzi,
Ndikubon’ eTroneni,
Liwa lamaphakade,
Mandizifihle kuwe.
Amen.