Thai Hymn ค-ป

ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทร


1.ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทรใหญ่
ไม่มีขอบเขตกว้างลึกสุดใจ
ผลักออกลอยออกไปในน้ำลึกกว้างไกล
ไม่เห็นอะไรเว้นแต่พระเจ้า


ร้องรับ
ออกไปในกลางทะเล
ไม่เห็นฝั่งหรือสิ่งใด
ปล่อยเชือกลอยไปในมหาสมุทรใหญ่
ตามกระแสน้ำพระทัย


2.บางคนออกไปบ้างและลอยอยู่ข้างๆฝั่ง
แต่เรือโคลงเคลงเพราะคลื่นซัดมา
ลำเรือแทบจะพังเกือบอับปางหลายครั้ง
น่ากลัวถูกหินใหญ่อันตราย


3.จงให้เราออกไปในมหาสมุทรใหญ่
ที่นั่นมีความรอดอันกว้างไกล
มาเถิดให้เราแล่นลับไปในพระคุณ
รับการุณย์เพิ่มพูน จนอิ่มใจ

 


ความรักประเสริฐของพระเยซู


เราไม่เข้าใจความรักของพระเยซูเจ้า
ถ่อมใจกราบทูลขอให้ประทานแก่เรา
ให้ความรักนี้มีอยู่ในเราไม่ศูนย์หาย
ผูกมัดเราไว้เป็นอันเดียวไม่เสื่อมคลาย


ความรักประเสริฐของพระเยซูผู้บันดาล
ความกลัวความเจ็บความตายก็อันตรธาน
ให้ข้าฯกล้าหาญอ่อนโยนสงบและเมตตา
ข้าฯไว้ใจพระคริสต์ผู้ยอมไถ่ตัวข้าฯ


ขอให้ข้ามีชัยความทุกข์ของโลกนี้ได้
โศกกลายเป็นยินดีมีสุขทั้งใจกาย
ข้าฯไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์ใด
แต่ข้าฯรู้ว่าชีวิตภายหน้าไม่ตาย


ขอพระบิดาโปรดเมตตายกโทษแก่ข้าฯ
อาศัยอำนาจพระเยซูตามสัญญา
ทั้งมีพระวิญญาณคุ้มครองพิทักษ์รักษา
ให้รอดปลอดภัยอยู่ได้ตลอดเวลา

 


ความรักประหลาดของพระเยซู


โลหิตประเสริฐของพระเยซู ได้ฟอกล้างความผิดบาปของข้า
ปวดร้าวพระกายวายชนม์เพื่อข้า พระองค์ยอมตายไถ่บาปประชา
ความรักประหลาดเป็นได้อย่างไร ที่ผู้ไถ่วายพระชนม์เพื่อข้า


ความรักประหลาดของพระเยซู ยอมพลีความสุขจากฟ้าลงมา
ความรักเช่นนี้ไม่มีใครเหมือน ซึ่งพลีทุกอย่างจนตายเพื่อข้า
นี่คือพระคุณ จงให้ชาวโลก และชาวสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า


วิญญาณของข้าเคยถูกซาตาน ผูกมัดอยู่นานทำบาปหลายปี
แต่พระเยซูประทานพระคุณ ทรงแก้ความบาปหลุดเป็นเสรี
โซ่ตรวนหลุดหายความบาปหมดไป ใจข้ายินดีเป็นสุขเปรมปรีดิ์