Thai Hymn ค-ป

ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข


1.ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้าเวลาของโลกก็ถึงที่สุด
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์
สานุศิษย์ผู้รอดชีวิตในโลกพระเจ้าทรงรับเป็นบุตร
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


ร้องรับ Refrain
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


2.เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ผู้ตายไปแล้วจะคืนชีวี
และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์
คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรรในเมืองสวรรค์จะมีราศี
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น


3.ให้เร่งทำการของพระเยซูตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำ
และกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวัน
เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์ในโลกทั้งสิ้นที่เราควรทำ
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯก็อยู่ที่นั่น

 


ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทร


1.ความเมตตาพระเจ้าเหมือนมหาสมุทรใหญ่
ไม่มีขอบเขตกว้างลึกสุดใจ
ผลักออกลอยออกไปในน้ำลึกกว้างไกล
ไม่เห็นอะไรเว้นแต่พระเจ้า


ร้องรับ
ออกไปในกลางทะเล
ไม่เห็นฝั่งหรือสิ่งใด
ปล่อยเชือกลอยไปในมหาสมุทรใหญ่
ตามกระแสน้ำพระทัย


2.บางคนออกไปบ้างและลอยอยู่ข้างๆฝั่ง
แต่เรือโคลงเคลงเพราะคลื่นซัดมา
ลำเรือแทบจะพังเกือบอับปางหลายครั้ง
น่ากลัวถูกหินใหญ่อันตราย


3.จงให้เราออกไปในมหาสมุทรใหญ่
ที่นั่นมีความรอดอันกว้างไกล
มาเถิดให้เราแล่นลับไปในพระคุณ
รับการุณย์เพิ่มพูน จนอิ่มใจ

 


ความรักประเสริฐของพระเยซู


เราไม่เข้าใจความรักของพระเยซูเจ้า
ถ่อมใจกราบทูลขอให้ประทานแก่เรา
ให้ความรักนี้มีอยู่ในเราไม่ศูนย์หาย
ผูกมัดเราไว้เป็นอันเดียวไม่เสื่อมคลาย


ความรักประเสริฐของพระเยซูผู้บันดาล
ความกลัวความเจ็บความตายก็อันตรธาน
ให้ข้าฯกล้าหาญอ่อนโยนสงบและเมตตา
ข้าฯไว้ใจพระคริสต์ผู้ยอมไถ่ตัวข้าฯ


ขอให้ข้ามีชัยความทุกข์ของโลกนี้ได้
โศกกลายเป็นยินดีมีสุขทั้งใจกาย
ข้าฯไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์ใด
แต่ข้าฯรู้ว่าชีวิตภายหน้าไม่ตาย


ขอพระบิดาโปรดเมตตายกโทษแก่ข้าฯ
อาศัยอำนาจพระเยซูตามสัญญา
ทั้งมีพระวิญญาณคุ้มครองพิทักษ์รักษา
ให้รอดปลอดภัยอยู่ได้ตลอดเวลา