Czechoslovak Hymn

Blíž k tobě, Bože můj


1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!
V smutcích i radostech mou prosbu slyš:
Ať kráčím den co den jen v tobě svoboden,
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!


2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým,
tvá láska jediným mým bohatstvím.
Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


3. I když mě sebevíc tíží můj kříž,
ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš.
Dej, ať tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád
jak ten, jenž za hříšné šel život dát:
Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


5. V poslední hodině, až přijde čas,
buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás!
Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení,
blíž k tobě, Bože můj, navěky již!

 


Hlas Tvůj když volá mne


Hlas Tvůj když volá mne,
jdu, Pane, Tobě vstříc
a hledám spásu duše své
pod křížem v ranách Tvých.


Refrén:
Dnes k Tobě, Pane, jdu,
ó přijmi duši mnou,
z mých hříchů všech mne očisti
svou krví předrahou.


Tvé slovo slibuje
mi v Tobě spasení,
též pokoj duši zjevuje
a s Bohem smíření.


Své dílo dokonáš
svou vzácnou milostí,
a nové srdce jistě dáš,
když přijdu s lítostí.


Buď slaven, Pane můj,
za dílo lásky Tvé,
mou duši stále posvěcuj
a drž mne v ruce své.

 


Hrad přepevný jest Pán Bůh náš


1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila,
veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel, veľká moc a klam
strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.


2. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.
Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn, Ten zachránil svet,
iného Boha niet, On napokon zvíťazí!


3. Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť,
nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť.
Knieža sveta toho trúfa si mnoho; neuškodí nám,
odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí!


4. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha;
s nami je každého času Pán s darmi svojho Ducha.
Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom,
náš poklad nie je v tom; nebesá nám zostanú!